_EF_5313_2x19_1074-eyeturner-georg-berg.jpg

Omikoshi Nezu Shrine Festival in Shibuya, Tokyo