_EF_4544_2x19_1074-eyeturner-georg-berg.jpg

Fish for the Japanese Shabu-Shabu hot pot dish in Shizuoka, Japan