_EF_5255_2x19_1074-eyeturner-georg-berg.jpg

Japanese menu with menu dummies, Shibuya, Japan